Nättidning utgiven av föreningen Människovärde

Hem / Featured / Andra ronden för Ellinor Grimmark

Andra ronden för Ellinor Grimmark

Ellinor Grimmark med sina juridiska ombud på väg till huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen i Stockholm. Foto: Abraham Engelmark

Huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen i barnmorskan Ellinor Grimmarks mål hölls den 24-27 januari i Arbetsdomstolen i Stockholm. Grimmark förlorade i Jönköpings tingsrätt och dömdes att betala ca 925.000 kr för Region Jönköpings läns rättegångskostnader. Hon överklagade domen till hovrätten, men målet skickades istället till Arbetsdomstolen.

Den första dagen i rättegången, lade advokat Percy Bratt, ett av Grimmarks tre juridiska ombud, tonvikten på Europakonventionen. Advokat Percy Bratt är specialiserad på tryckfrihetsrätt, skadeståndsrätt och mänskliga rättigheter. Han har bland annat varit engagerad i fallet Dawit Isaak och försvarare för Åke Green i det uppmärksammade målet om bland annat yttrandefrihet. Advokat Percy Bratt tog bland annat upp att det inte finns lagstöd för inskränkning i artikel 9 i Europakonventionen. En del av den rättsliga argumentationen kändes igen från tidigare tingsrättsförhandling i Jönköping, men en skillnad var den starka betoningen på Europakonventionen samt den åsikts- och yttrandefrihet som den internationella rätten garanterar. Enligt chefsjuristen Ruth Nordström, Grimmarks juridiska ombud, är detta något som lagts till sedan förhandlingarna i tingsrätten, som enbart handlade om samvets- och religionsfrihet. Region Jönköpings läns företrädare bestred att det förelåg en kränkning av åsikts- och yttrandefriheten.

Under onsdagen spelades alla tidigare vittnesförhör från tingsrätten i Jönköping upp i rättssalen. På torsdagen, huvudförhandlingens sista dag, höll Grimmarks tre juridiska ombud, advokat Percy Bratt, advokat Jörgen Olsson och chefsjurist Ruth Nordström, varsin plädering på en timme. Advokat Percy Bratt talade om att det krävs en aktiv tolkning av Europakonventionen och dess praxis. Artiklarna 9 och 10 är tillämpliga i det här fallet och en inskränkning har skett. En inskränkning i artikel 9 och artikel 10 i Europakonventionen är inte godtagbar om den inte har stöd i lag, har ett legitimt syfte (art 9.2 och 10.2) eller är nödvändig i ett demokratiskt syfte och proportionerlig. Han framhöll också att en god abortvård mycket väl kan ges när barnmorskor arbetar med samvetsfrihet. Abort är en väldigt begränsad del av arbetsuppgifterna. Grimmarks beviljade tjänst som barnmorska vid Värnamo sjukhus avslutades för att hon medverkat i en intervju i Värnamo Nyheter. Det står klart att Ellinor Grimmark hade fått börja sin tjänst om detta inte skett. Advokat Percy Bratt argumenterade för att detta utgör är en allvarlig kränkning av yttrandefriheten och att kraven inte kan ses som nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. Det är långtgående inskränkningar mot Grimmarks yttrandefrihet som skyddas av artikel 10 i Europakonventionen.

Advokat Jörgen Olsson talade om att abortlagen från 1975 enligt paragraf 5 slår fast att endast är läkare är behöriga att utföra abort. I förarbetena till abortlagen står det att sjukvårdspersonal har rätt till samvetsfrihet vid etiska eller religiösa skäl. Vårdenhetschefer skall alltså tillgodose att samvetsfrihet finns enligt abortlagen.

Chefsjurist Ruth Nordström avslutade med att tala om situationen inom förlossningsvården idag och att samvetsfriheten måste vägas mot barnmorskebristen. Vid Värnamo kvinnoklinik, ett av de sjukhus som nekade Grimmark arbete, var det så stor brist på barnmorskor i förlossningsvården att de gick på knäna. Barnmorskor jobbade dubbla pass och pensionärer tvingades komma in och jobba. Chefer har beskrivit situationen som kaosartad och i kris, vilket påverkade patientsäkerheten. Statistiken visar att endast 1 procent av aborterna utförs på förlossningsavdelningen, och detta är de sena aborterna efter vecka 18. Sjukhuset i Värnamo har 900 förlossningar och 200 aborter per år, varav 100 aborter utförs på sjukhuset och 100 är hemaborter. Av dessa 100 är det alltså 1 procent, det vill säga en abort per år, som utförs antingen på gyn- eller förlossningsavdelningen. Ruth Nordströms slutsats var att det saknas lagstöd för inskränkning av Ellinor Grimmarks samvetsfrihet enligt Europakonventionen och den svenska abortlagen och att den faktiska verksamheten vid de aktuella sjukhusen i Region Jönköping visar att kraven på god förlossningsvård inte kan upprätthållas genom Regionens agerande.

Barnmorskemålet är nu föremål för Arbetsdomstolens prövning och dom kommer att meddelas den 29 mars kl 11. Arbetsdomstolen är högsta instans i Sverige, vilket innebär att Grimmark vid en negativ utgång kan ta ärendet vidare och klaga till Europadomstolen.

 

Cecilia K. Björfjell
Chefredaktör
Liv&Rätt

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar