Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2014 / DO beslut i ärendet Elinnor Grimmark

DO beslut i ärendet Elinnor Grimmark

DSC_0036_edit_Presskonferens300

Grimmark, hennes juridiska ombud, Ruth Nordström, VD Provita, och Roger Kiska, Europachef ADF vid presskonferensen den 10 februari.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) fattade den 10 april beslut i ärendet Ellinor Grimmark, som anmält landstinget i Jönköpings län för diskriminering. DO konstaterar att landstingets beslut att Ellinor Grimmark, på grund av att hon inte är beredd att medverka till aborter, inte kunnat komma ifråga för anställning som barnmorska, har utgjort ett ingrepp i hennes rätt till religionsfrihet enligt Europakonventionens artikel 9.

Enligt artikel 9 i Europakonventionen har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro. Som barnmorska vill Ellinor Grimmark enligt egen utsago ”verka i ett yrke som skall värna om och rädda liv till varje pris”. På grund av sin kristna tro önskar hon inte medverka till abort. Hon vill inte utsläcka mänskligt liv varken i dess början eller slutskede.

Enligt Europakonventionen får friheten att utöva sin religion eller tro endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Inskränkningen måste dessutom vara proportionerlig.

DO meddelar helt korrekt i sitt beslut att det villkor för anställning som barnmorska som landstinget tillämpat i fallet Ellinor Grimmark – det vill säga att den arbetssökande skall vara beredd att utföra aborter – kan ses som ett krav som kan komma att särskilt missgynna personer med viss religion eller annan trosuppfattning.

Det finns dock flera felaktigheter i DO:s resonemang:

1. Intresseavvägningen mellan Ellinor Grimmarks rätt till samvetsfrihet och rätt att manifestera sin religiösa trosuppfattning på sin arbetsplats – och tillgången till ”abortvård” och ”skydd för hälsa”. Ellinor Grimmarks samvetsvägran handlar om hennes rätt att skydda liv och hälsa och inte tvingas utsläcka ett litet mänskligt liv. Hennes samvetsvägran avser inte andras rätt till abort och hotar varken rätten till abort i Sverige eller tillgängligheten till abort i Sverige. Den internationella föreningen obstetrik och gynekologi (FIGO), där bl.a. den svenska förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) är medlemmar, har utformat etiska riktlinjer som gäller samvetsfrihet. I dessa föreskrivs bland annat att läkare har en rätt till respekt för sina etiska övertygelser samt att ingen får diskrimineras på grund av sina övertygelser. Det internationella barnmorskeförbundet (ICM), där det svenska barnmorskeförbundet är medlemmar, har tagit fram en etisk kodex som vägledning för barnmorskor där samvetsfrihet slås fast. Världshälsoorganisationen (WHO) har slagit fast att rätten till samvetsfrihet måste regleras. Om kvinnors hälsa eller liv står på spel skall vårdpersonal med samvetsbetänkligheter hänvisa till vårdgivare som inte motsätter sig aborter.

2. DO nämner överhuvudtaget inte det viktigaste avgörandet från Europadomstolen gällande samvetsfrihet, fallet Bayatyan mot Armenien (mål 23459/03, Europadomstolen 7 juli 2011). Det rör vapenvägran av religiösa skäl, vilket ligger mycket nära abortvägran av religiösa skäl. I målet konstaterade Europadomstolen att det fanns en nästan total samsyn i Europarådets medlemsländer att godta vapenvägran av samvetsskäl. Detta medför enligt Europadomstolen att en stat som inte har gjort så har minimala möjligheter att rättfärdiggöra en kränkning av ett ingrepp i rätten till samvetsfrihet på detta område.

3. DO väljer att helt bortse från en högst väsentlig aspekt i vid tillämpning av Artikel 9, nämligen Europarådets resolution 1763, som garanterar all vårdpersonals rätt till samvetsfrihet. Domstolen konstaterade i fallet Bayatyan att nästan samtliga Europarådets medlemsländer medger vapenvägran av samvetsskäl. Därför var utrymmet för nationella avvikelser mycket litet, och Armenien anförde heller inte tillräckligt starka skäl för att man skulle göra ett undantag. Samsynen i Europarådet kring rätten till samvetsfrihet när det gäller abort och dödshjälp slås fast i resolution 1763. Detta innebär att Sverige har minimala möjligheter att rättfärdiggöra en kränkning av ett ingrepp i rätten till samvetsfrihet inom vården. Vad som ger resolutionerna störst juridisk tyngd, är att Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i ett kommande ärende om samvetsfrihet inom vården kommer att väga in resolutionens samsyn på området, vilket formar direkt bindande rättspraxis.

4. Konceptionsögonblicken som början på livet har stöd i EU-rätten (fallet Oliver Brüstle mot Greenpeace, mål C – 34/10DO) Detta fall berörs inte av DO.

5. DO nämner Europadomstolens dom i fallet P och S mot Polen men drar en felaktig slutsats. Medan sökanden i detta fall hävdade att hon inte kunde få rätt till abort på grund av en läkares åberopade samvetsfrihet, kom domstolen fram till rakt motsatta slutsats. Europadomstolen ansåg att Polen, som infört ett förfarande genom vilket läkarna kan åberopa samvetsfrihet, ligger precis i linje med Europakonventionen. Polen gjorde endast fel genom att otillräckligt tillämpa sina egna procedurregler gällande möjligheten till abort.

Provitas slutsats i det aktuella ärendet är att kränkningen av Ellinor Grimmarks rätt till samvetsfrihet och religionsfrihet strider mot Europakonventionen. Frågan om samvetsfrihet inom den svenska vården har aktualiserats inte minst efter rapporter om små bebisar som ligger och självdör i sköljrummet efter sena aborter. I vårt grannland Norges har rätten samvetsfrihet för vårdpersonal varit gällande i mer än 30 år. Därför har Ellinor Grimmark nu tvingats söka jobb i Norge, och har i väntan på vidare rättsliga åtgärder i Sverige beviljats jobb i Norge som barnmorska med rätt till samvetsfrihet.

Provita lämnar den 15:e april in en slutinlaga till Europarådets kommitté för sociala rättigheter. Vår anmälan mot Sverige gäller brott mot Sociala stadgans artikel 11 om rätt till hälsa. Vi avser också att vidta fortsätta rättsliga åtgärder i Sverige för att tillförsäkra Ellinor Grimmark rätt till samvetsfrihet och religionsfrihet, grundläggande mänskliga fri- och rättigheter av yttersta vikt i ett demokratiskt samhälle.

Om Ruth Nordstrom

avatar
Chefsjurist på Scandinavian Human Rights Lawyers