Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2012 / EU undersöker våld mot kvinnor

EU undersöker våld mot kvinnor

I en stor undersökning, omfattande omkring 40 000 personer, ska FRA, EU:s byrå för grundläggande rättigheter, genomföra en undersökning av våld mot kvinnor. Nästa år räknar man med att kunna presentera resultaten av undersökningen.

40 000 europeiska kvinnor ska utfrågas om sina erfarenheter av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. (Foto: Shutterstock)

Våld mot kvinnor är ett brott mot flera av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Det inbegriper bland annat brott mot människans värdighet (artikel 1), rätten till liv (artikel 2), rätten till integritet (artikel 3), förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling (artikel 4), rätten till frihet och säkerhet (artikel 6) och rätten till icke-diskriminering (artikel 21).

Våld mot kvinnor drabbar alla

Sedan 2010 finns en formulerad strategi hos EU-kommissionen att bekämpa könsbaserat våld. Denna strategi togs fram i vetskapen om att våld mot kvinnor är ett allvarligt problem i EU:s medlemsstater. [private_Prenumeration på Liv och Rätt]

Förutom de direkt berörda, kvinnorna och förövarna, drabbar våldet barn och hela familjer, närsamhället och samhället i stort. Att få mer statistiskt stöd för hur situationen ser ut för EU:s cirka 250 miljoner kvinnor är därför av stor vikt.

 Hälsovård och bemötande

Undersökningen, vars intervjuarbete nu pågår som bäst, kommer att inrikta sig på kvinnors vardagserfarenheter av våld. Det kan handla om fysiskt, sexuellt och psykiskt våld och om vem som utövat det, under de senaste 12 månaderna och både före och efter 15 års ålder.

Våld mot kvinnor kan förekomma i olika miljöer och i olika former, och FRA lyfter särskilt fram ny teknik i form av exempelvis Internetbaserade forum och sms som dagens förövare kan använda för att skada och trakassera.

Man kommer också att ställa frågor om våldets frekvens och grad, hur kvinnorna har kunnat utnyttja hälsovård och hur de bemötts av myndigheter när de försökt anmäla våldet.

Slumpvis urval begränsar

FRA:s undersökning kommer att omfatta 40 000 kvinnor i hela EU samt i Kroatien, vilket betyder ungefär 1 500 slumpvis utvalda kvinnor per land.

I en liten brasklapp inför undersökningen medger dock FRA att det slumpvisa urvalet kommer att leda till att vissa kvinnors erfarenheter av våld inte kommer att kunna beskrivas på ett rättvisande sätt. Det gäller exempelvis flickor och kvinnor som är involverade i trafficking eller som har utsatts för könsstympning.

Stöd för polis och vårdgivare

Från FRA:s håll förväntar man sig att undersökningens resultat kommer att ge ett underlag till diskussioner på EU-nivå om nya åtgärder mot våldet mot kvinnor. Det kan handla om ny lagstiftning, harmonisering av befintliga lagar, omprövning av resurser till olika stödtjänster till drabbade, eller program för att öka EU-medborgarnas kunskap.

Undersökningsresultaten kommer också att bli ett stöd för polisen, social- och hälsovården och organisationer i civilsamhället.

Redaktionen
[/private_Prenumeration på Liv och Rätt]

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar