Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2014 / Får etiken plats i vården? Del 6

Får etiken plats i vården? Del 6

I den initiala fasen upplever sjuksköterskan frustration… när hon möts av institutionella strukturer eller konflikter med medarbetare, som i sin tur skapar hinder för omvårdnaden.

I den initiala fasen upplever sjuksköterskan frustration… när hon möts av institutionella strukturer eller konflikter med medarbetare, som i sin tur skapar hinder för
omvårdnaden.

Det finns en mängd forskare inom vårdvetenskap och vårdetik som använder sig av och resonerar kring begreppen moralstress och samvetsstress. Vad är då samvetsstress och moralstress? I denna artikel skall vi titta närmare på de olika begreppen.

Med samvetsstress avses att en person går emot sitt samvete och reagerar med en känsla av skuld och ånger. Med moralstress menas den inre stress som uppstår när man inte kan handla efter de moraliska värderingar man har.

I studier kring moralstress och utbrändhet bland sjuksköterskor framkommer det att moralstress ofta uppstår som ett resultat av den stress som kan uppkomma hos sjuksköterskan när hon befinner sig i ett etiskt dilemma och/eller i maktlöshet. Ett exempel kan vara en intensivvårdssköterska som i ett ärende med en döende patient finner sig maktlös inför läkaren som prioriterar en i hennes tycke olämplig medicinsk behandling istället för god omvårdnad vid livets slutskede.

En sjuksköterskan kan i omvårdnaden av en multisjuk och döende patient befinna sig i en moralisk konfliktsituation. Läkaren vill till varje pris behandla patienten när allt hopp är ute medan sjuksköterskan istället ser vikten av god omvårdnad vid livets slutskede. Sjuksköterskan saknar då makt att agera på det sätt hon finner moraliskt försvarbart. Resultatet av dessa upplevelser av maktlöshet och moralstress kan i slutändan bli utbrändhet. Moralstress uppstår då sjuksköterskan upplever att hennes moraliska ansvar kommer i konflikt med läkarens val av behandling. I konfliktsituationen befinner sjuksköterskan sig i ett etiskt dilemma då hon tvingas handla tvärt emot sina egna värderingar och vad hon upplever är hennes moraliska ansvar.

I omvårdnaden av en patient byggs en nära relation upp där sjuksköterskan lär känna patienten, dennes behov och önskningar. Sjuksköterskan finner sig klämd i en situation när patienten inte vill ta del av den vård familjen begär, och familjens önskan prioriteras framför patientens. Detta skapar ett etiskt dilemma hos sjuksköterskan då hon är maktlös inför familjens krav och läkarens beslut om behandling. Hon är oförmögen att agera i enligt med sina värderingar om sanningssägande, att patientens autonomi bör sättas i centrum, och upplever således hur moralstress uppstår.

Moralstress kan även vara ett resultat av institutionella restriktioner som sätter käppar i hjulet och hindrar sjuksköterskan att utföra den omvårdnad hon anser är den rätta. Moraliska dilemman kan i sin tur leda till moralstress, som uppstår när man vet vad man bör göra, men institutionella restriktioner gör det näst intill omöjligt att välja det rätta handlingssättet.

Man kan göra åtskillnad mellan initial och reaktiv stress. I den initiala fasen upplever sjuksköterskan frustration, ilska och ångest när hon möts av institutionella strukturer eller konflikter med medarbetare, som i sin tur skapar hinder för omvårdnaden. Om hon i den fasen inte förmår handla när dessa hinder uppstår kan hon som följd på den initiala stressen även uppleva reaktiv stress.

Moralstress har även beskrivits som ett resultat av att en sjuksköterska är moraliskt känslig för patientens sårbarhet och är förhindrad av externa faktorer att göra vad som är bäst för patienten. Erfarenheter av en alltför tung arbetsbörda och bristen på stöd från ledningen och organisationen kan också resultera i att sjukvårdspersonal inte kunde leva upp till sina moraliska värderingar.

 

Jessica Junaeus
Leg. Sjuksköterska vid Ersta Sköndal Högskola

Emma Samuelsson
Leg. Sjuksköterska vid Ersta Sköndal Högskola

 

Om Jessica Junaeus & Emma Samuelsson

avatar
Jessica Junaeus Leg. Sjuksköterska vid Ersta Sköndal Högskola Emma Samuelsson Leg. Sjuksköterska vid Ersta Sköndal Högskola