Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2018 / Liv och Rätt: december / Foster som lever efter sena aborter skall lämnas att dö

Foster som lever efter sena aborter skall lämnas att dö

Inga livräddande åtgärder skall göras på foster som överlever sen abort, men samtidigt menar Socialstyrelsen att barn som föds livsdugliga skall få de rättigheter barn har. Foto: Människovärdes bildbank

Diskussionen kring hanteringen av de sena aborterna har pågått sedan sommaren 2017 då barnläkaren Katarina Strand Brodd i SVT berättade att hon försökt rädda sent aborterade foster som uppvisade livstecken. Då en sen abort drar ut på tiden och inte avslutats förrän ingången av vecka 22 är det ett barn i lagens mening och därför menade barnläkaren att hon tänkte fortsätta hjälpa dessa barn.

På grund av oklarheten kring hanteringen av sena aborter bad därför Socialstyrelsen yrkesföreningarna Svensk förening för obestetrik och gynekologi (SFOG), Svenska barnmorskeförbundet och Svenska neonatalföreningen att ta fram riktlinjer för detta. Dessa riktlinjer finns i ett konsensusdokument från i somras, som vi tidigare skrivit om (https://www.livochratt.se/category/2018/liv-och-ratt-juli-augusti/). I dokumentet slås fast att inga livräddande åtgärder skall göras på sent aborterade foster, även om de uppvisar livstecken och stöts ut efter vecka 21 + 6. Lagen förbjuder abort om foster är livsdugliga, men yrkesföreningarna menar att om Socialstyrelsen gett tillstånd till en abort och det bestämts av en gynekolog i förväg att fostret inte vore livsdugligt efter en sen abort, så skall detta respekteras även vid själva aborten.

Världen idag skriver att även Justistieombudsmannen, JO, ville ha ett klargörande kring hanteringen av sena aborter och vände sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), och till Socialstyrelsen. Nu har alla skrivelser kommit in och bilden är till stor del samstämmig: ”Även om det inte går att säga att vården kring sena aborter är enhetlig, så behövs inga riktlinjer, utan abortlagen och yrkesföreningarnas konsensusdokument räcker som vägledning”. Dock menar rättsliga rådet att Socialstyrelsen borde ta reda på om vårdgivarna behöver ytterligare riktlinjer. Socialstyrelsen anser, liksom IVO, att några sådana riktlinjer inte behövs.

Yttrandet som kommit från Socialstyrelsen är motsägelsefullt. Dels har myndigheten inga invändningar mot yrkesföreningarnas konsensusdokument, som säger att inga livräddande åtgärder skall göras på foster som överlever en sen abort. Dels säger myndigheten att livsduglighet inte kan bestämmas i förväg. I yttrandet står det att när ett barn föds livsdugligt skall det ses som ett barn med de rättigheter som barn har. ”Att i det läget låta kvinnans vilja och beslutet om tillstånd till abort påverka beslutet om livsuppehållande behandling kommer i konflikt med människovärdesprincipen och barnets rätt till liv”. Beslutet om livsuppehållande behandling eller inte ska utgå från en ”bedömning av barnets medicinska förutsättningar grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Socialstyrelsen verkar inte se någon motsättning i sitt yttrande. Sara Johansson, tillförordnad enhetschef vid enheten för vägledning för hälso- och sjukvården, säger till Världen idag att det är positivt att professionsföreningarna tar fram olika stöd till sina medlemmar. Socialstyrelsen tar inte ställning till innehållet i konsensusdokumentet och det är inget myndigheten heller skall göra.

Monika Severin, ordförande Människovärde
Cecilia K. Björfjell, koordinator Människovärde

Om Cecilia K. Björfjell

avatar
Ansvarig utgivare/chefredaktör för Liv&Rätt