Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / Featured / Människohandel – Sexköpslag. 
En jämförelse mellan Sverige och Norges lagstiftning gällande sexköp.

Människohandel – Sexköpslag. 
En jämförelse mellan Sverige och Norges lagstiftning gällande sexköp.

Detta är del 1 i en artikelserie om människohandel och sexköpslagen, samt jämförelsen mellan Sverige och Norges lagstiftning gällande sexköp. Norge har antagit samma lag som Sverige då den svenska lagen har visat sig ge positivt resultat. Den norska  lagstiftningen har dock tagit detta ett steg längre då det där inte bara är olagligt att köpa sex i landet men också i andra länder och detta även om det inte är olagligt i det andra landet.

Beskrivning av rättighet och där tillhörande specifikt dilemma/problem

Människohandel innebär en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna.  Den berör särskilt rätten till frihet, rätten till mänsklig värdighet och rätten att inte hållas i slaveri eller träldom. FOTO: Global Panorama via CC BY 2.0

Människohandel innebär en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna. Den berör särskilt rätten till frihet, rätten till mänsklig värdighet och rätten att inte hållas i slaveri eller träldom. FOTO: Global Panorama via CC BY 2.0

Människohandel innebär en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna. Det berör särskilt rätten till frihet, rätten till mänsklig värdighet och rätten att inte hållas i slaveri eller träldom. Det stannar dock inte där utan kan även gälla rätten att inte diskrimineras, rätten till liv och personlig säkerhet, rätten att vara fri från tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling, rätten att behandlas lika inför lagen, rätt till skydd för privatlivet, rörelsefriheten, informationsfriheten, yttrandefriheten, föreningsfriheten, rätt att höras, rätten att vara fri från tvångsarbete, till lika ersättning för arbete av lika värde utan åtskillnad av något slag, rätt att ingå äktenskap, rätt till hälsa, rätt till kroppslig integritet, rätt till reproduktivt självbestämmande, rätt till jämställdhet.

En grundläggande orsak till problemet är att handeln, för gärningsmännen, innebär en stor ekonomisk vinst. Människohandel är beräknat vara den mest lönsamma handeln efter illegal drog- och vapenhandel. ILO beräknar en ungefärlig siffra på ca 31,6 miljarder årligen. Människohandel ger en relativt hög vinst i förhållande till den låga risk som gärningsmännen tar. Detta beror på korruption och ineffektiv lagstiftning, vilket underlättar för människohandlaren. Enligt en studie gjord av UNODC är det vanligt att andra bestämmelser tillämpas trots att det finns bestämmelser gällande människohandel. Detta då de viktigaste rekvisiten i dessa brott anses svåra att bevisa. Det har även i Europa visat sig leda till att många stater använder sig av koppleribrottet i stället. Detta gäller även i många fall Sverige. Utredningar har därför visat på att det behövs lagändring för att effektivt kunna bekämpa människohandel. Vidare krävs det även utbildning då det har visat sig brista i kunskap om både bestämmelsen och de inblandade. När det kommer till offret har detta lett till att dessa ofta granskas och ifrågasätts på ett orimligt sätt.

Det största problemet är dock efterfrågan, utan detta skulle människohandel inte existera. Det är därför viktigt att motverka detta genom att hitta sätt som minskar efterfrågan och på så sätt även bekämpar verksamheten kring detta.

Motivering av val av rättighet och land (utöver Sverige)

Jag har valt denna rättighet för att det finns delade åsikter i vårt land gällande detta samt det faktum att många ignorerar att det sker under deras näsa. Vi lever på 2015 och i en värld som erkänt mänskliga rättigheter men som ändå blundar för detta och ursäktar ett utnyttjande av människor som skulle kunna jämställas men stenålderns trälar som många förmodligen utan att blinka inte tyckte var okej. Vad kan man göra för att få ett slut på detta, att få människor att förstå att det inte är okej och att ta sitt ansvar för att motverka denna fruktansvärda typ av handel med människor och utnyttjande? Kan vi genom lagstiftning begränsa detta eller vilka konsekvenser får det egentligen?

Jag kommer även titta på den Norska lagstiftningen när det kommer till sexköpslagen. Norge har antagit samma lag som Sverige då den svenska lagen har visat sig ge positivt resultat. Den norska lagstiftningen har dock tagit detta ett steg längre då det där inte bara är olagligt att köpa sex i landet men också i andra länder och detta även om det inte är olagligt i det andra landet. Jag är därför intresserad att ta reda på vilket resultat detta har gett och om detta möjligen kan vara nästa steg för den svenska lagstiftningen.

Linn Åström,  Masterstudent i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar