Nättidning utgiven av föreningen Människovärde

Hem / Featured / Människohandel – Sexköpslag – del 4

Människohandel – Sexköpslag – del 4

Detta är del 4 i en artikelserie om människohandel och sexköpslagen, samt jämförelsen mellan Sverige och Norges lagstiftning gällande sexköp. Norge har antagit samma lag som Sverige då den svenska lagen har visat sig ge positivt resultat. Den norska  lagstiftningen har dock tagit detta ett steg längre då det där inte bara är olagligt att köpa sex i landet men också i andra länder och detta även om det inte är olagligt i det andra landet.

Reglering i annat land och omständigheter kring implementering med analys 

Den norska lagen mot sexköp trädde i kraft den första januari 2009, tio år efter den svenska lagen, och innehåller till skillnad från den svenska lagstiftningen även köp av sex i utlandet.

Den norska lagen mot sexköp trädde i kraft den första januari 2009, tio år efter den svenska lagen, och innehåller till skillnad från den svenska lagstiftningen även köp av sex i utlandet.

Den norska lagen mot sexköp trädde i kraft den första januari 2009, tio år efter den svenska lagstiftningen trädde ikraft, och innehåller till skillnad från den svenska lagstiftningen även köp av sex i utlandet.

§ 316 kjøp av seksuelle tjenester fra voksne med bot eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som,

a. skaffer seg eller en annen seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag

b. oppnår seksuell omgang eller handling ved at slikt vederlag er avtalt eller ytet av en annen, eller

c. på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Er den seksuelle omgang eller handling skjedd på en særlig krenkende måte, uten at forholdet straffes etter strengere bestemmelser, er straffen bot eller fengsel inntil 1 år. (§316 Lov om Straff)

Lagen instiftades för att regeringen vill göra en insats mot trafficking. Motståndet som hördes grundade sig framförallt i åsikten att prostitutionen då istället skulle gå ”under jorden” och därmed leda till att kvinnorna då skulle utsättas för en högre risk av våld. Den norska lagen har efter fyra år utvärderats och resultatet blev mycket positivt. I analysen finns intervjuer med manliga och kvinnliga prostituerade, polis och stödorganisationer. Resultatet visar på en minskad trafficking i Norge samt att även gatuprostitution minskat med mellan 35-60 % sedan den tidigare lagstiftningen och övrig prostitution mellan 10-20 %.

Det finns inte heller något som tyder på att våldet mot kvinnliga prostituerade skulle ha ökat. Snarare tvärt om då lagen står på säljarens sida och att en anmälan kan göras gentemot köparen utan skada för säljaren. Den norska studien visar att detta snarare givit säljaren ett medel att hantera dåliga kunder på och att kunderna blivit mer försiktiga. Det medför också negativa aspekter för den prostituerade bl.a. genom att de vid gatuförsäljning fått en svagare förhandlingsposition och en större otrygghet på marknaden. Lagstiftningen medför också en risk att betjäna sina kunder utanför hemmet samt att en högre tröskel nu finns för att anmäla våldsamma kunder då det kan leda till ett avslöjande av platsen där sexhandeln sker. Trots detta finns inga tecken på något ökat våld för prostituerade.

Förklaringen till resultatet tros ligga i att Norge i och med lagstiftningen mot trafficking, koppleri och sexköp blivit ett mindre attraktivt land för just prostitution med människor utsatta för människohandel. Detta har bland annat gjort handeln mindre attraktiv genom att det är svårare att sälja sex på hotell, hostell och organiserade lägenheter vilket lett till högre kostnader och därmed också lägre förtjänster. Analysen visar på att minskningen av efterfrågan och omfattningen av prostitution minskat precis som önskat vid införandet av den nya lagstiftningen.

Linn Åström, masterstudent i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar