Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / Featured / Människohandel – Sexköpslag – del 5


Människohandel – Sexköpslag – del 5


Detta är del 5 i en artikelserie om människohandel och sexköpslagen, samt jämförelsen mellan Sverige och Norges lagstiftning gällande sexköp. Norge har antagit samma lag som Sverige då den svenska lagen har visat sig ge positivt resultat. Den norska  lagstiftningen har dock tagit detta ett steg längre då det där inte bara är olagligt att köpa sex i landet men också i andra länder och detta även om det inte är olagligt i det andra landet.

Den norska lagen mot sexköp är strängare än den svenska

Den norska lagen mot sexköp är strängare än den svenska och förbjuder även köp av sex utomlands. Det diskuteras nu från många håll om inte Sverige borde ta samma riktning som Norge gjort att också kriminalisera köp av sex i utlandet

Jämförelse mellan länder med slutsatser

Norge antog sin lagstiftning om förbud mot köp av sexuella tjänster tio år efter att Sverige. Sverige var först i världen med detta koncept om att det endast skulle vara olagligt för köparen och inte för den som säljer sexuella tjänster. Efter att resultaten visade positivt har detta nu även spritt sig vidare och fler länder funderar på att införa samma sak.

Sverige och Norge är på många sätt två väldigt liknande länder och några större skillnader kan därför inte hittas. Detta frånsett det faktum att Norge antagit en strängare lagstiftning än Sverige. Den norska lagstiftningen innehåller även ett förbud mot att köpa sex utomlands vilket diskuteras även i Sverige men ännu har inget beslut fattats kring detta. Frågan är då om Norges hårdare lagstiftning även lett till att norrmän slutat köpa sex i utlandet eller om det på grund av svårigheten i att kontrollera detta inte ger några minskade resultat av köpa av sex utomlands? Jag kan tyvärr inte hitta några resultat som varken stärker eller undanröjer tvivel på om köp av sex i utlandet minskat i Norge på grund av den strängare lagstiftning som finns där och det går därför inte att säga vad den gett för resultat. Den granskning som gjorts i Norge har endast innehållet vilka resultat lagstiftningen gett och motivation till att införa detta. Motiveringen till införandet att även kriminalisera köp utomlands är att sexköpslagen inte ska leda till att köparen istället åker utomlands för att skaffa sig möjligheten där.

Det diskuteras från många håll om inte Sverige borde ta samma riktning som Norge gjort och att också kriminalisera köpa av sex i utlandet. Som tidigare diskuterats anser jag att det är viktigt att visa var Sverige som stat står i frågan. Jag anser att det faktum att det trots att det inte går att garantera att sexköpslagen gjort situationen bättre för de prostituerade också måste vägas mot vikten av att visa att detta inte är okej. Det inskränker både de mänskliga rättigheterna men det har även visat sig vara ett socialt problem i samhället som medföra ökad social ojämställdhet vilket jag tror att alla är överens om att vi vill motverka.

Utredningar visar tydligt att lagstiftningen haft en normerande effekt och lett till attitydförändringar vilket jag anser är ett väldigt stort steg på vägen mot bättre förutsättningar och en bättre människosyn.

Klart är dock att det i båda länder har visats ge positiva resultat att kriminalisera endast att köpa sex. Detta för att inte lägga någon skuld på offret och därmed inte avskräcka denne från att kunna söka hjälp. Det gäller även i fall då den prostituerade säljer sex av egen vilja.

Trots att denna lagstiftning inte kan sätta stopp för all människohandel och prostitutionen som finns idag kan den i alla fall begränsa den och markera att detta inte är okej. Att visa att det finns dem som vill ge dessa människor bättre förutsättningar och skydda dessa från det våld som de ofta utsätts för. Det är tydligt att prostitutionen har internationaliserats genom att kvinnor från andra länder kommer till norden. Detta beror också på att efterfrågan varit stor och att det därför också varit lönsamt att driva sådan verksamhet här. Förhoppningen är att detta ska sätta stopp för det och även få andra länder att agera lika och på så sätt minska människohandeln över hela världen.

Linn Åström, masterstudent i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar