Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2013 / Oenigt om judisk-ortodoxa barn

Oenigt om judisk-ortodoxa barn

Bön 30 gånger om dagen, kosher-mat och extremt strikta regler. Ska fyra judisk-ortodoxa flickor få undervisas hemma? Två instanser säger nej och en säger ja. Nu ska högsta rätten avgöra. Samtidigt har antalet elever som får hemundervisning i Sverige mer än fördubblats.

Flickorna är mellan 7 och 14 år och den judisk-ortodoxa Göteborgs-familjens strama rättesnören medger inte vanlig skolgång.

Stadsdelsnämnden i Majorna-Linné hade godkänt undervisningen i hemmet, men en skarpare lagskrivning gjorde att förvaltningen inte längre kunde acceptera den.

– Det finns inte ett enda judiskt ortodoxt barn i hela världen som går i en vanlig skola, säger flickornas pappa, Alexander Namdar.

Men även förvaltningsrätten gick emot familjens önskan.

”Alla ska kunna delta i undervisningen, oberoende av vilken religiös eller filosofisk uppfattning som finns”, skrev rätten.

Längre resa

Familjen kom till Sverige 1991. Sedan 2007 bedriver de undervisning i hemmet med hjälp av onlineskolan Shluchim Online School.

I förarbetena till den ändrade skollagen betonas stor restriktivitet för när hemundervisning ska beviljas. Det ska exempelvis finnas ”synnerliga skäl”.

Bara tre konkreta exempel ges; om en elev flyttar hit från ett grannland men vill gå kvar i grannlandets skola under återstående tiden av terminen, om en elev skulle delta i filminspelning eller liknande eller om en elev ska göra en längre resa.

– Bedömningen av ”synnerliga skäl” ska utgå från elevens intressen, inte från vårdnadshavarens, säger Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd på Skolverket.

Så sent som i september skrev Tomas Ander, Chefredaktör för Nyhetstidningen Inblick, på Newsmill om den svenska skolplikten, som skiljer sig från andra demokratiska länders läroplikt och som i praktiken gör det omöjligt för svenska familjer att undervisa sina barn i hemmet om de så önskar.

Sticker ut

Men böner, beteenden, klädsel, hår och mathållning sticker ut och kammarrätten gick i sin dom 16 oktober Göteborgs-familjens väg.

Undervisningen bedömdes fullgod och kravet på insyn ansågs tillgodosedd, och man hittade också de synnerliga skälen.

”Det är ofrånkomligt att syskonen löper en påtaglig risk att utsättas för kränkande beteenden”, skrev Kammarrätten.

Göran Sjögren/TT

Fakta: Antal hemundervisade elever

Antal grundskoleelever som fått undervisning enligt skollagen i hemmet eller på annan lämplig plats:

2006: 92.

2007: 95.

2008: 102.

2009: 126.

2010: 116.

2011: 239.

Källa: Skolverket.

Fakta: Skollagen om hemundervisning

Så här säger skollagens 24:e kapitel, 23:e paragrafen om hemundervisning:

Ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag. Medgivande ska lämnas om:

  • verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag.
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.
  • det finns synnerliga skäl.

Källa: Skollagen.

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar