Hem / Om

Om

Nättidningen Liv&Rätt

Liv&Rätt är en nätbaserad prenumerationstidning med nyheter ur ett demokrati- och människovärdesperspektiv.

Liv&Rätts huvudman är stiftelsen Provita och har en oberoende redaktion, bestående av chefredaktör och ansvarig utgivare, ett redaktionsråd samt fristående skribenter.

Tidningens innehåll presenteras på flera sätt, exempelvis i nyhetsartiklar och reportage, olika former av opinionstexter, kulturartiklar och personliga krönikor.

Liv&Rätt, www.livochratt.se innehar utgivningsbevis för databasen utfärdat av Myndigheten för radio och tv. Utgivningsbeviset innebär att databasen www.livochratt.se har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Databasens tillhandahållare är Provita (817603-2806) och ansvarig utgivare är Cecilia K Björfjell.

Värdegrund för Liv&Rätt

Liv&Rätts värdegrund vilar på människovärdesprincipen, det vill säga idén om människans unika och okränkbara värde oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

Som grunddokument för denna princip utgår Liv&Rätt från de grundläggande fri- och rättigheter så som de formuleras i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen, Barnkonventionen och i Warszawadeklarationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatliga principer.

Liv&Rätts uppdrag

Liv&Rätts uppdrag är att:

  • förmedla väl dokumenterad och lättillgänglig information som rör MR-frågor och förvaltningen av makt och medel i relation till begreppet ”good governance”
  • vara ett fönster för hur dessa frågor behandlas och beskrivs, både i Sverige och internationellt
  • öka läsarnas medvetenhet om dessa frågors betydelse för ett fritt och rättssäkert samhälle
  • vara en arena för dialog och debatt i dessa frågor i konstruktiv och respektfull anda
  • vara en motkraft mot ideologiska, religiösa och politiska strömningar som åsidosätter människovärdesprincipen.
  • på sikt förändra mentala paradigm samt politikens och lagstiftningens innehåll i riktning mot ökad respekt för människovärdesprincipen.