Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2014 / Samvetsstress och moralstress – får etiken plats i vården? Del 2

Samvetsstress och moralstress – får etiken plats i vården? Del 2

Bekymrad sjuksköterska

Sjuksköterskan ofta befinner sig i etiska konfliktsituationer som i sin tur kan leda till att inre stress uppstår. (Foto: COD Newsroom via CC BY 2.0)

Vad innebär begreppen samvetsstress och moralstress, skiljer de sig åt och i sådant fall på vilket sätt? Vad innebär begreppen i en praktisk vårdsituation och vad är deras relation till utbrändhet?

I studier som gjorts kring varför sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal väljer att sluta på sina arbetsplatser framkommer det att höga stressnivåer inom hälso- och sjukvården är den dominerande orsaken. Stressrelaterade sjukdomar, till exempel utbrändhet, har ökat dramatiskt i västvärlden det senaste decenniet. De studier som tidigare gjorts kring utbrändhet har undersökt och betonat orsaker och faktorer såsom personlighet, arbetsattityder och arbetsstress. Däremot finns det lite forskning kring stress och utbrändhet som orsak till otillräcklighetskänslor i patientarbetet, trots att många sjuksköterskor uttrycker att det är ett stort problem.

Utbrändhet är i synnerhet ett problem bland personal som arbetar i nära relation till andra människor. Utbrändhet innebär ett psykiskt tillstånd som utmärks av utmattning samt bristande engagemang. Syndromet anses innehålla tre beståndsdelar: känslomässig utmattning, okänslighet inför andra människor och låg prestationsförmåga, där känslomässig utmattning ofta anses som kärnan i syndromet (Nationalencyklopedien, 1996).

Arbete inom sjukvården kan innebära känslomässig ansträngning och leda till etiskt betingad stress. Trots detta finns det lite kunskap om det inflytande som denna ansträngning har på sjuksköterskan. Forskning rörande samvets- och moralstress bland sjukvårdspersonal är ett tämligen nytt fenomen. Det är först på senare år forskare har intresserat sig för att belysa sambandet mellan inre stress, dåligt samvete och dessa företeelsers effekt på utbrändhet. Forskning kring uppfattningen om samvetsstress att ett ”bedövat” samvete har visat sig vara starkt relaterat tillutbrändhet. Studien vittnar om att sjuksköterskor får dåligt samvete när de inte tycker sig kunna ge den goda omvårdnad de önskar, och som de upplever är deras plikt att ge. Forskningen visar att sjuksköterskor är omedvetna om den stress de har inom sig. Symptomen på moralstress kan vara känslor av negativ stress, utbrändhet, och känslomässig utmattning.

Vårdetik är ett ämne som det skrivits och forskats om i allt större utsträckning de senaste decennierna. I en professionsdiskussion har fokus mer lagts på sjuksköterskan som moralisk agent med eget moraliskt ansvar. Detta för i sin tur med sig konsekvenser för den praktiserande sjuksköterskan. Att applicera etiska principer i det dagliga arbetet kan innebära en mängd problem för sjuksköterskan då hon ansvarar för vårdkvaliteten på avdelningen, samtidigt som hon sällan är involverad i eller kan påverka de ramar och strukturer som formar verksamheten. Sjuksköterskan har till exempel ofta alltför liten kontroll över antalet intagna patienter på avdelningen, trots att detta påverkar hennes omvårdnadsarbete.

Vårdpolitiken är generellt utformad och inspirerad av utilitaristiska tankegångar, alltså störst nytta för flest berörda. Vården baseras på balansen mellan kostnad och effektivitet och perspektivet är på hela grupper eller till och med hela populationen. Sjuksköterskans arbete däremot är individanpassat och omvårdnaden baseras på en prioritering av vårdbehoven hos individuella patienter. Detta innebär att sjuksköterskan ofta befinner sig i etiska konfliktsituationer som i sin tur kan leda till att inre stress uppstår. Vissa forskare menar att utifrån ett relationsetiskt perspektiv har sjuksköterskan i sitt möte med patienter en del av deras liv i sina händer. Dessa etiska aspekter leder till ett ansvar för patienten som inte går att undvika.

 

Jessica Junaeus
Leg. Sjuksköterska vid Ersta Sköndal Högskola

Emma Samuelsson
Leg. Sjuksköterska vid Ersta Sköndal Högskola

Foto: COD Newsroom via CC BY 2.0

Om Jessica Junaeus & Emma Samuelsson

avatar
Jessica Junaeus Leg. Sjuksköterska vid Ersta Sköndal Högskola Emma Samuelsson Leg. Sjuksköterska vid Ersta Sköndal Högskola