Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2014 / Samvetsstress och moralstress – får etiken plats i vården? Del 3

Samvetsstress och moralstress – får etiken plats i vården? Del 3

Omsorg inom sjukvård

Samvetet kan liknas vid en inre morallag …ligger till grund för den goda handlingen och hjälper … sjuksköterskan till ett rätt och gott agerande.(Foto: James Palinsad via CC BY-SA 2.0)

Det har genom historien och inom ett flertal vetenskaper diskuterats och spekulerats kring vad samvetet som koncept är och vad som är ursprunget till varje människas samvete.

Teologisk litteratur understryker Gud som upphovsman där samvetet verkar som en inre röst till vägledning men som även exponerar de sanna motiven till en persons handlingar. I psykologisk litteratur hävdar Freud att samvetet, vårt ”superego”, är integrerat från föräldrars och andra auktoriteters värderingar. Andra menar att samvetet kommer från oss själva och utgör vårt innersta väsen och vissa hävdar att samvetsupplevelsen är beroende av sociala normer och värden, och samvetet är verksamt inom ramen för dessa.

Oberoende av vem som levererar det mest rimliga svaret har samvetet en viktig roll inom vårdyrkena. Det utgör den inre röst som uppfattar vad som är gott och ont, rätt respektive orätt, och som reagerar med en känsla av skuld och ånger vid brott mot dess bud och förbud. Samvetet hjälper sjuksköterskor att upprätthålla sin etiska integritet. Att handla i enlighet med sitt samvete betyder att sjuksköterskor agerar i enlighet med sina ideal och värderingar. Det är när sjuksköterskan blir konfronterad med värderingar som står i motsatts till hennes egna som samvetet spelar sin roll och försäkrar att sjuksköterskor behåller sin etiska uppfattning.

Samvetet kan liknas vid en inre morallag där det ligger till grund för den goda handlingen och hjälper den handlande sjuksköterskan till ett rätt och gott agerande. Om man som vårdutövare tvingas, av någon anledning, handla mot denna inre morallag, leder det till dåligt samvete som i sin tur resulterar i inre stress, även kallad samvetsstress, hos personen. Det finns klara samband mellan denna typ av samvetsstress och etiskt betingad stress.

 

Jessica Junaeus
Leg. Sjuksköterska vid Ersta Sköndal Högskola

Emma Samuelsson
Leg. Sjuksköterska vid Ersta Sköndal Högskola

Foto: James Palinsad via CC BY-SA 2.0

Om Jessica Junaeus & Emma Samuelsson

avatar
Jessica Junaeus Leg. Sjuksköterska vid Ersta Sköndal Högskola Emma Samuelsson Leg. Sjuksköterska vid Ersta Sköndal Högskola