Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / 2012 / Torbjörn Tännsjö bjuder upp – vem vill dansa med?

Torbjörn Tännsjö bjuder upp – vem vill dansa med?

Humanism bör jämställas med rasism. Tesen är Torbjörn Tännsjös, ryktbar filosof och professor i praktisk filosofi. Han hörs återkommande i debatten kring människovärde och medicinsk-etiska frågor men frågan är vem som följer honom i den nya kontroversiella riktning han nu valt.

Häst och människa i samspel

Är det rasism att värdera människor högre än djur? Torbjörn Tännsjös resonemang ställer saker på sin spets.

Torbjörn Tännsjö är Sveriges i dag mest inflytelserike filosof, med en konsekvent hållen hedonistisk utilitarism som etisk grundsyn. I höstas bjöd förlaget Fri Tanke in undertecknad till offentlig debatt mot Tännsjö på temat aktiv dödshjälp.

Min utgångspunkt i denna debatt blev att försvara människans rätt till liv utifrån de principer som slås fast i internationella konventioner och medicinsk-etiska principprogram, vilka i övriga sammanhang framhålls som den politisk-etiska grund som mänskligheten vid millennieskiftet står på.

Internationella konventioner

Nu är det allmänt känt att Torbjörn Tännsjö kategoriskt tar avstånd från tanken på fastslagna mänskliga rättigheter, och målsättningen var inte att lyckas övertygadebattmotståndaren på den punkten. Greppet var snarare ett sätt att knyta an till den överväldigande majoriteten av människor som vill kalla sig humanister, och som härigenom står upp för de internationella konventioner som tydligt vill stå upp för människan.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna  kom till som ett resultat av Andra världskrigets rasism, utsortering och överlagt mördande av människor som ansågs lägre stående. Världens länder ställde sig gemensamt bakom ståndpunkten att varje människa äger en inneboende rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Dessa rättigheter är inget som någon enskild människa kan förvärva eller måste göra sig förtjänt av; de är en omistlig del av att vara just människa.

På människans sida?

Därför är det djupt oroande att se den humanistiska tidskriften SANS  i sitt senaste nummer publicera en artikel (endast tillgänglig i pappersutgåvan) där Tännsjö utmålar humanismen som rasistisk i det att den tillskriver människan ett speciellt värde. Tidskriften lyder visserligen inte direkt under förbundet Humanisterna, men ägs och drivs av ledande medlemmar med Christer Sturmark som chefredaktör.

Utifrån denna koppling finns det all anledning att ifrågasätta redaktionens omdöme att ge röst åt en så uppenbart inhuman inställning. Det reser också frågan huruvida Humanisterna verkligen vill ställa sig på människans sida, eller om man i praktiken anser det vara viktigare att ge röst åt en religionskritiker som Tännsjö, även i de fall han torgför en filosofi som går emot det som människor vanligen förknippar med humanism.

Sekularist och humanist

Tännsjö inleder sin artikel med att han ibland brukar kalla sig humanist, med hänvisning till sin uppfattning att han vill se en skarp åtskillnad mellan religion och stat. Denna inställning har dock inget med människovärde att göra, utan är en rent politisk uppfattning som bäst borde beskrivas med annat epitet, som exempelvis ”sekularist”. Tännsjös användning av begreppet humanist blir därmed innehållslös, vilket visar sig i hans fortsatta resonemang.

Tännsjö hänvisar i sin artikel till Aristoteles som exempel på en framstående filosof med en tämligen rasistisk etik, och menar att rasismen har funnits med som centralt inslag i många historiska kulturer. Som konkret exempel en sådan kultur lyfter Tännsjö fram den nazistiska och beskriver hur nazismens antisemitism grundade sig på ett moraliskt resonemang, snarare än ett vetenskapligt. Man kunde inte empiriskt konstatera någon glasklar egenskap som gjorde judarna moraliskt lägre stående, men man var samtidigt övertygad om att de ändå var lägre stående.

Obehagligt tankesprång

Detta resonemang är idéhistoriskt intressant, men det riktigt obehagliga språnget gör Tännsjö när han i nästa andetag gör en direkt parallell till politiker som med sin mun säger sig tro på alla människors lika värde, och förvånat tycks upptäcka: ”Men vänta ett ögonblick, är inte detta rasism?”

Mellan raderna ser den insatte läsaren att Tännsjö här hänvisar till sin väl kända inställning att djur med förhållandevis hög intelligens bör ha ett högre skyddsvärde än människor som av medfött eller förvärvat handikapp äger en mycket svag intelligens.

Det allra mest frånstötande med Tännsjös artikel är dock hans direkta parallell mellan mänskliga rättigheter och nazisternas tankar om judarna. Med en ironiserande ton över dem som hävdar att det finns något unikt och speciellt skyddsvärt hos människan, slår han obarmhärtigt fast följande: ”Men då tänker man som nazisterna gjorde om judarna”. Människan äger inget objektivt egenvärde. Humanism är lika med nazism.

Banaliserar nazisternas brott

Detta är ett fullständigt hårresande uttalande från Torbjörn Tännsjö, och lika förbluffande är det att ett ”magasin i upplysningens anda” ger röst åt ett så otvetydigt människofientligt resonemang. Artikelförfattaren hamrar i sin avslutning in slutsatsen en gång för alla: ”[N]og är denna form av humanism uttryck för ett slags rasism.”

Tännsjös val att på detta sätt jämställa mänskliga rättigheter med nazism får två möjliga konsekvenser, som båda sänder kalla kårar nerför ryggraden. Den ena är att han banaliserar nazismens fruktansvärda brott mot mänskligheten och gör dem jämbördiga med inställningen att varje människa har ett okränkbart inneboende värde. Eller också drar han ner världens alla förespråkare för mänskliga rättigheter i rännstenen och likställer dem med nazister. Oavsett vilket av dessa som är Torbjörn Tännsjös huvudsyfte, så kan hans resonemang inte betraktas som annat än djupt in-humant, såväl som anti-humanistiskt.

Drastiska steg i Tännsjös dans

Frågan måste vädras öppet: vill redaktionen, Humanisterna och i slutänden Christer Sturmark helhjärtat ställa sig bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, eller är publiceringen av Tännsjös artikel ett drastiskt steg över till hans position att humanism är moraliskt likvärdigt med nazism?

Inom den västerländska humanismen finns en varm och människovärdig idéströmning som under sekler har krokat arm med den judisk-kristna traditionen och verkat för ett starkt skydd för människovärdet i teori och praktik. Om den sekulärhumanistiska rörelsen i Sverige på allvar väljer att byta danspartner när Torbjörn Tännsjö bjuder upp innebär det ett klart orostecken för alla oss som vill stärka de mänskliga rättigheterna i världen på 2000-talet. Utsatta och hotade människor i behov av samhällets skydd är värda mer än så.

Per Ewert

Om Per Ewert

avatar
Per Ewert är författare, debattör och fil mag. i historia och religionsvetenskap. Han undervisar vid den kristna friskolan Kungsgymnasiet.