Nättidning utgiven av föreningen Människovärde

Hem / Featured / Våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem – del 1

Våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem – del 1

Detta är del 1 i en artikelserie om våld mot kvinnor sett i ljuset av Sveriges folkrättsliga och europarättsliga åtaganden skriven av jurist Broktawit Wubeshet.

Våld mot kvinnor är ett av de mest allvarliga brotten mot de mänskliga rättigheterna. Tidigare i historien var våld mot kvinnor endast en privatsak. I dag anses våld mot kvinnor vara ett globalt samhällsproblem och ett allvarligt folkhälsoproblem. Foto: istockphoto.com

Våld mot kvinnor är ett av de mest allvarliga brotten mot de mänskliga rättigheterna. Tidigare i historien var våld mot kvinnor endast en privatsak. I dag anses våld mot kvinnor vara ett globalt samhällsproblem och ett allvarligt folkhälsoproblem. Foto: istockphoto.com

Våld mot kvinnor är ett av de mest allvarliga brotten mot de mänskliga rättigheterna. Det är en kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande friheter och rättigheter, samt en brottslig handling. Svensk lagstiftning har de senaste åren genomgått flera stora förändringar i syfte att förstärka skyddet för våldsutsatta kvinnor. Brottsbalken (BrB) 4:4a st. 2 förbjuder grov kvinnofridskränkning. Bestämmelsen är könsspecifik och har en speciell brottskonstruktion genom att flera upprepade brottsliga handlingar beskrivs som en brottsenhet. Ändamålet med bestämmelsen är att ta hänsyn till kvinnans hela situation avseende kränkningens omfattning, frekvens och vanemässighet istället för att fokusera på enskilda kriminella gärningar.

I dag anses våld mot kvinnor vara ett globalt samhällsproblem och ett allvarligt folkhälsoproblem. En enorm utveckling har skett på området. Mellan 1976 och 1985 kom kvinnors rättigheter att utvecklas drastiskt och är en period som benämns vara FNs årtionde för kvinnor. Detta på grund av att flera organisationer för kvinnors rättigheter grundades och växte fram, vilket även resulterade i en bredare förståelse för begreppet våld mot kvinnor. Tidigare i historien var våld mot kvinnor endast en privatsak. Kvinnors rättigheter var inte en del av mänskliga rättigheter. På grund av att samhället i Sverige betraktar våldet som ett stort globalt problem är den gamla synen förändrad.

I en sammanställning av forskning från 2013 uppskattar WHO att 35 procent av världens kvinnor är utsatta för fysiskt eller sexuellt våld av en partner och/eller sexuellt våld av en annan person än en partner. Kvinnor har fått uppleva många olika former av våld och gärningarna är ofta upprepade, vilket orsakar stort mänskligt lidande och medför genomgripande inskränkningar i de drabbades frihet. Många kvinnor upplever fortfarande våld. Det kan ske i hemmet, på arbetsplatser, på allmänna platser, under väpnade konflikter och efter konfliktsituationer varför det fortfarande är ett angeläget problem. Gärningsmännen ter sig olika ut. Ibland är det en partner, en familjemedlem, någon okänd eller en tjänsteman. Myndigheter och samhället har i ett flertal fall förbisett allvaret i dessa situationer världen om. Därför prioriteras skyddet för kvinnor och förövarens ansvarsskyldighet inte i hög grad runt om i världen. Statistik visar på att antalet våldsoffer har minskat även om det är en mycket liten minskning i förhållande till hur utvecklingen av kvinnors rättigheter har gått fram.

Internationellt finns det sedan 1993 en FN-deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor. I deklarationen understryks att våld är ett hinder för att uppnå jämställdhet, utveckling och fred. Enligt FN är definitionen av våld mot kvinnor följande:

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.

Broktawit Wubeshet, jurist

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar