Nättidning utgiven av föreningen Människovärde

Hem / Featured / Våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem – del 10

Våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem – del 10

Det förebyggande arbetet för att skydda och hjälpa våldsutsatta kvinnor är ett växande fält. Foto: Liv&Rätt:s bildbank

Detta är del 10  i en artikelserie om våld mot kvinnor sett i ljuset av Sveriges folkrättsliga och europarättsliga åtaganden skriven av jurist Broktawit Wubeshet. Vi skall i den här delen fortsätta om den svenska regleringen sedd i ljuset av europarättsliga åtaganden.

5. Genomförandet

5.3 Våldsutövaren

Rättsväsendet har ansvaret att utreda, väcka åtal och lagföra kriminella handlingar.282 Bland dessa uppgifter har polisen den centrala rollen att förebygga brott. Eftersom de i regel först får kännedom283 om våldet bör deras förebyggande arbete med bekämpning av våld mot kvinnor överses. På senare år har olika strategier för att förebygga polisens arbete tagits fram och framför allt arbetet mot upprepat våld. Till exempel har instrument för riskanalys arbetats fram.284 Polisen försöker identifiera de personer som löper störst risk att utsättas för upprepat våld samt att utöka stödet till brottsoffren genom hembesök där kontroll genomförs. Hembesöken görs av en särskild enhet för relationsvåld. Alternativt kan polisen kartlägga förövare som bedöms särskilt farliga, för att sedan sprida kunskapen till personal som är i yttre tjänst. Så att åtgärder kan tas, ett sätt som polisen arbetar med vid andra typer av brottslighet.285 Detta har dock inte varit möjligt i alla fridskränkningsbrott på grund av att det kan vara svårt att samla in sådan information, dessutom ingår riskanalysen inte i alla brottskataloger. Därför gör polisen inte riskanalyser vid alla brott i nära relationer.

Det finns dessutom regionala skillnader.286 Underrättelseinformation om våld i nära relationer ges i dag inte vidare till andra poliser vid deras arbete.287 Polismyndigheten i Västra Götaland har uppmärksammat detta och lyft fram i en rapport att deras arbete borde bli mer underrättelsebaserat.288 Rapporten belyser att det i flera akuta situationer funnits information om utsatta kvinnors situation både inom polis och hos andra myndigheter men att det tyvärr inte sammanställs på något sätt. Det behöver göras en väl avvägning mellan våldsutövarens integritet och brottsoffers säkerhet i det förebyggande arbetet med underrättelsesystem. Här bör också lyftas fram att samverkan mellan olika myndigheter är väsentlig för att få en samlad helhetsbild för att sedan kunna ta beslut om riskanalys.

Alltför ofta har de som misstänks för våld i nära relationer stora sociala problem, såsom missbruk eller psykiska besvär.289 Det händer också att de har en hög allmän brottsbelastning.290 I dag finns det insatser hos kriminalvården för att hjälpa våldsutövaren som utgår från en variant av Duluthmodellen, som har utvecklats i England och Wales.291 Behandlingsprogrammet riktar sig in på att lära våldsutövaren vad som är våldets orsaker, funktioner och konsekvenser. Dessutom ska de lära sig alternativa beteenden. Knapphändig kunskap finns om vilka resultat behandling av våldsutövare leder till men med våldsutövarnas insikt kan det ändock leda till någon förändring och förhoppningsvis förbättring.292 Det finns dock mer att förbättra både för att utveckla arbetet och tillgängligheten.293 I dag är det få kommuner i Sverige som anordnar olika former av behandling av våldsutövare, fast regeringen har avsatt särskilda medel.294 Statliga myndigheter och frivillighetsorganisationer bör vara mer aktiva med att erbjuda våldsbehandling till personer som har problem med sin aggressivitet. Emellertid har det konstaterats att Sverige uppfyller kravet som gäller de förebyggande åtgärder och behandlingsprogram för våldsutövare enligt artikel 16 i Istanbulkonventionen.295

5.4 Samarbete mellan myndigheter utifrån den enskildes behov

För att utsatta kvinnor ska kunna få adekvat stöd och hjälp krävs att varje kommun, landsting, polismyndighet och hälso- sjukvård säkerställer ett fungerande samarbete med rutiner, ansvarsfördelning och uppföljning.296 Att minska antalet myndigheter som den våldutsatte behöver kontakta kommer att underlätta för henne. Senaste åren har det tagits fram gemensamma samverkansöverenskommelser framförallt mellan kommun och polisen.297 Ett förslag som tagits fram i betänkande av den nationella samordnaren mot våld i nära relationer är att inrätta operativa arbetsgrupper som upprättar individuella handlingsplaner för både våldsutsatta och våldsutövare.298  Särskilt vid allvarligt våld anser den nationella samordnaren att det kan finnas behov av ett operativt samarbete och koordinering av insatser mellan polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt andra berörda myndigheter och organisationer.299 Det som ska innefattas av ett strukturerat samarbete är regelbundna rutiner och former för gemensamma forum där den enskildes situation kan diskuteras, genomarbetas och åtgärdas.300 Förutsättningen för ett operativt samarbete är att den våldsutsatt har medgivit att uppgifter får lämnas mellan myndigheterna. Det finns även andra begränsningar med anledning av bristande resurser, såsom ekonomiska medel. Enligt min mening är operativa samarbeten önskvärt, eftersom bekämpningen blir mer effektiv och problemorienterad.

5.5 Sammanfattande kommentar

Det våldsförebyggande arbetet för att skydda kvinnor och hjälpa våldsutsatta kvinnor är ett växande fält. I Sverige finns många olika organisationer som arbetar med att stödja kvinnor och främja deras rättigheter. Det är mycket som görs och det finns en stor efterfrågan på olika tjänster. Huvudorsaken till de få polisanmälningarna är antagligen inte att det finns brister i tillgängliga samhällstjänster. Mer kan dock göras för att sprida kännedom om de olika hjälpinsatserna samhället erbjuder. Dessa samhällstjänster är till för att hjälpa och skydda kvinnor som dagligen utsätts för våld.

Det sker utvärderingar av det förebyggande arbetet med bekämpandet av våld mot kvinnor. Utvärderingarna görs för att utveckla instrument som riskbedömning, öka antalet skyddsboenden utifrån samhällets dagsbehov och förbättra tillgången till kontaktförbud på grund av dagens brister. Samhället bör även fortsätta att förstärka insatser för att hjälpa våldsutövaren och försöka ta reda på orsakerna till våldshandlingarna. Det är viktigt att analysera orsaker och samband för att effektivisera arbetet med bekämpandet av våldet. Tjänster som sjukvård, skyddsboende och krisstöd är nödvändiga men syftar främst till att tillfälligt bistå med hjälp. Dessutom är det vanligtvis hjälp i ett skeende efter att våldshandlingar redan har begåtts, i alla fall någon gång.  Nästa steg i förbättrandet av arbetet bör vara att skapa en nära samverkan bland annat mellan polis, socialtjänsten och hälso- sjukvården i allvarliga våldssituationer och att effektivisera koordinationen av samarbetet. Det finns internationella modeller, bland annat ”the Duluth model” som har varit vägledande och kan ge en struktur på hur det fortsatta arbetet kan se ut. Att utveckla det samordnade ansvaret i samhället leder till att den våldsutsatta kvinnan får hjälp på två nivåer. Dels på en individuell nivå genom tillgången av tjänster och dels på en strukturell nivå eftersom myndigheter skulle eftersträva att också ta ett ansvar för att bekämpa våldet. Förslagen på operativa arbetsgrupper är också en förbättring som jag tror kan göra en skillnad. Eftersom myndigheter kan behandla en enskild situation, direkt åtgärda de våldsutsattas individuella behov och livssituation.

 

282 Jareborg, s. 85.
283 SOU 2014:49, s. 63.
284 SOU 2014:49, s. 245.
285 SOU 2014:49, s. 246.
286 SOU 2014:49, s. 245.
287 SOU 2014:49, s. 247.
288 Polismyndigheten i Västra Götaland (2013), Dödligt våld i nära relation – en första genomlysning.
289 SOU 2014:49, s. 252.
290 SOU 2014:49, s. 252.
291 SOU 2014:49, s. 260.
292 SOU 2014:49, s. 260.
293 SOU 2014:49, s. 265.
294 DS 2012:52, s. 59.
295 DS 2012:52, s. 59.
296 SOU 2014:49, s. 59 ff.
297 SOU 2014:49, s. 61.
298 SOU 2014:49, s. 61 ff.
299 SOU 2014:49, s. 62.
300 SOU 2014:49, s. 62 ff.

 

Broktawit Wubeshet, jurist

 

Om Redaktion Liv och Rätt

avatar