Här hittar du artiklar tidigare utgivna på Människovärdes nättidning Liv&Rätt.

Hem / Featured / Varför Sverige fick fri abort – del 10

Varför Sverige fick fri abort – del 10

Det här är del 10 i en artikelserie om svenska abortlagens tillkomst med utgångspunkt från Stefan Swärds doktorsavhandling ”Varför Sverige fick fri abort”.

Abort - Artikelserie av Stefan Swärd

Varifrån kom tanken på fri abort? Mina efterforskningar visar att det var inom några politiska ungdomsförbund där debatten om fri abort först började drivas. Ett av dessa var folkpartiets ungdomsförbund.

Vi har nu i ett antal artiklar visar hur den svenska lagstiftningsprocessen gick till när svenska riksdagen beslutade om fri abort i maj 1974. Det var en lång process som pågick i ett antal år. Själva lagstiftningsprocessen började när den dåvarande socialdemokratiska regeringen bestämde om utredningsdirektiv och att tillsätta en statlig utredning där samtliga riksdagspartier var med. Det inträffade 1965.

Varifrån kom tanken på fri abort? Vi har konstaterat att den tanken inte existerade i svensk politisk debatt under 1940- och 50-talet. Det fanns enstaka debattörer på vänsterkanten som nämnde den idén på 20- och 30-talet framförallt inspirerade av kommunismens framväxt. Men det fick inte då något genomslag. Tanken på fostret som en skyddsvärd individ och med rätt till liv var det fullständig konsensus om i Sverige under många år.

I min doktorsavhandling om ”Varför Sverige fick fri abort” är en av forskningsfrågorna varifrån och när tanken på fri abort väcktes.

En slutsats var att fri abort-tänkandet inte hade sina rötter hos kvinnoorganisationerna. Det hade inte heller sina rötter hos sjukvårdsorganisationerna. Inte heller hos Medicinalstyrelsen som administrativt hanterade sjukvårdsfrågor vid denna tidpunkt.

Debatten om fri abort började i Sverige i början av sextiotalet. Det fanns inte någon internationell debatt vid den tidpunkten som påverkade i Sverige. Fri abort tillämpades i vissa kommunistländer men det var ju länder som Sverige inte hade något närmare samarbete med eller något närmare kulturellt utbyte med.

Mina efterforskningar visar att det var inom några politiska ungdomsförbund där debatten om fri abort först började drivas.

Ett av dessa var folkpartiets ungdomsförbund. Det var lite överraskande eftersom folkpartiet var det stora partiet för de frikyrkliga vid denna tidpunkt. Redan vid ungdomsförbundets kongress 1961 väcktes en motion om översyn av abortlagstiftningen. Det medförde att man inom ungdomsförbundet tillsatte en egen utredning som närmare tittade på frågorna. Utredningen presenterades i samband med ungdomsförbundets kongress 1963. Utredningen var mycket splittrad då en del önskade endast en översyn av lagstiftningen medan vissa önskade fri abort. Det blev en mycket sensationell och uppmärksammad debatt när folkpartiets ungdomsförbund diskuterade abortfrågan 1963. Debatten blev intensiv och hetsig. Alla de kristna FPU:arna kämpade aktivt emot under ledning av Jan-Erik Wikström, missionsförbundaren som senare skulle nå partitoppen och sitta i flera borgerliga regeringar. En av dem som på denna kongress kämpade mot fri abort var Siewert Öholm. Med rösterna 56-34 lyckades dock anhängarna för fri abort vinna kongressomröstningen. Vid denna tidpunkt var Ola Ullsten ordförande i förbundet och han försökte samla skarorna till en mer kompromissande linje, eftersom frågan skapade så stor polarisering. Birgit Friggebo var en annan av de frikyrkliga FPU-arna som argumenterade mot fri abort, hon blev senare minister i borgerliga regeringar.

Ett annat ungdomsförbund som vid samma tidpunkt väckte frågan om fri abort var det Socialdemokratiska studentförbundet. De tillsatte en utredning 1962. Den organisationen tog också ställning för fri abort men det gick inte lika stormigt till som i FPU.

Detta var mycket kontroversiella ståndpunkter vid denna tidpunkt och företrädare för de båda ungdomsförbunden fick delta i debatter i TV och försvara sina ståndpunkter.

Inom dagspressen började man också under åren 1962-63 att publicera artiklar där skribenten argumenterade för fri abort. Bland läkarna var motståndet kompakt mot fria aborten. En läkare i Stockholm, Georg Jacobsson, var dock den förste som i en intervju försvarade tanken på fri abort. De första ledarartiklarna i dagspressen för fri abort publicerades under 1963. Bland annat hade liberala Falu-Kuriren en sådan ledare 1963, uppenbart inspirerad av FPU-beslutet.

Det finns inte några exempel på att politiska partierna eller riksdagsledamöterna väckte tanken på fri abort under åren 1961-63. Några sådana debatter förekom inte i riksdagen eller inom partierna. Från deras håll var det tydliga och bestämda avståndstaganden mot de båda ungdomsförbundens ståndpunkter.

Debatten började alltså bland yngre politiker i mer begränsade kretsar. Helt utanför riksdagens och regeringens domäner. Också utanför kvinnorörelsens domäner, ett faktum som förtigs nuförtiden.

Hur lyftes tanke upp på riksdags- och regeringsnivå? Det krävde att frågan skulle få ett genombrott i media och nå allmänhetens uppmärksamhet. Det gjordes genom den så kallade Polenaffären 1965.

Då förvandlades abortfrågan från att ha varit en smal och ganska extrem fråga till att nå löpsedlar och förstasidesrubriker i dagspressen. Media avslöjade att unga kvinnor åkte till Polen för att göra abort. Polen var vid denna tidpunkt ett kommunistiskt land, och en satellitstat till kommunistiska Sovjetunionen. Det var ett helt annat land än dagens Polen präglat av Katolska kyrkans starka ställning och medlemskapet i EU. Opinionsundersökningar visar att Polenaffären påverkade abortopinionen i liberal riktning.

Det politiska genombrottet var att den socialdemokratiska regeringen våren 1965 bestämde att tillsätta en abortutredning. Det var dåvarande justitieminister Herman Kling som tog initiativet. Även om utredningsdirektiven inte förordade fri abort, förordade de en liberalisering av abortlagstiftningen.

Tanken på fri abort hade nu lyfts från debatter i tidningar och hos politiska ungdomsförbund till det politiska beslutsmaskineriet.

Stefan Swärd, doktorerade i statskunskap 1984 vid Stockholms universitet på avhandlingen ”Varför Sverige fick fri abort”.

Om Stefan Swärd

avatar